هوای حوصله ابریست...

چه انتظار مضحکی دارم

از صبر

ازسکوت....

هوا

هوای بی حوصلگی ست ،

از رفتن ِ بی اصرار ،

دیدن ِ بی دم زدن ،

و به ناچار زنده ماندن و زندگی نکردن...