یک روز تو را خواهم دزدید

پای همه چیزش هم می ایستم

اصلا گروگانت میگیرم

یک داستان پلیسی عاشقانه

تیتر یک اخبار میشویم

صدای دوست داشتنم را

به گوش دنیا خواهم رساند

از آن ها تو را میخواهم

در قبال آزادی ات

آزادت میکنم به شرطی

که مال خودم شوی

دیوانه شدم ، نه ؟

من حتی برای داشتنت

به این اراجیف هم فکر میکنم