آخر یک روز 

برای آمدنت انقلاب می کنم! 

من

خواهان

جمهوری

آغوشت 

هستم.... .