شهریور چه عاشقانه 

روزهایش را ورق می زند

تا برسد به پاییز

مجالی نیست

باید رنگ ها را مهمان

 برگ ها کرد

پاییز می آید

و باز شهریور می ماند 

و عاشقانه هایش...!